Parku Ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Parku Ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen viestinnän ja puheviestinnän opiskelijoiden yhdistävänä elimenä, valvoa opiskelijoiden etuja sekä järjestää vapaa-ajan toimintaa.

3. Tarkoituksen toteutus
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valvoo jäsenistön etuja ja tiedottaa jäsenistöä toiminnastaan sekä järjestää opintoretkiä ja opiskelijoita yhdistävää virkistystoimintaa. Lisäksi yhdistys pitää yllä yhteyksiä laitokseen ja oppiaineeseen sekä muihin opiskelijayhteisöihin.

4. Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä opiskelija, joka suorittaa viestinnän tai puheviestinnän opintoja Jyväskylän yliopistossa tai henkilö, jonka yhdistyksen hallituksen kokous muuten hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen kannattajajäsen voi olla entinen varsinainen jäsen tai hallituksen hyväksymä muu henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua ansiokkaan henkilön, joka on antanut siihen suostumuksensa. Varsinaisen jäsenen erottamiseksi tarvitaan koko hallituksen yksimielinen päätös.

5. Jäsenmaksut
Jokainen varsinainen jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuna sen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous seuraavaa kalenterivuotta varten vahvistaa. Varsinaisen- ja kannattajajäsenen maksut voivat olla erisuuruiset. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

6. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen tai hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat syys- ja kevätkokous. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous itse tai hallitus niin päättää tai mikäli vähintään kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä tai kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää. Tällöin kokous on kutsuttava koolle kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Syys- ja kevätkokouksista sekä ylimääräisistä kokouksista on tiedotettava kokouskutsulla yhdistyksen jäsenille ja sen hallitukselle sähköpostitse sekä yhdistyksen www-sivujen kautta vähintään kahta (2) viikkoa aikaisemmin. Hallitus voidaan kutsua koolle kokouskutsulla, joka on tiedotettava edellä mainitulla tavalla vähintään yhtä (1) viikkoa aikaisemmin.

7. Yhdistyksen kevätkokous
Kevätkokouksessa käsitellään tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan tilinpäätös, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille.

8. Yhdistyksen syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, määrätään varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruus sekä käsitellään seuraavan vuoden talousarvio. Kokouksessa valitaan vähintään yksi (1) toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja, valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä valitaan muita hallituksen jäseniä näiden sääntöjen edellyttämä määrä.

9. Yhdistyksen kokousten osanottajat ja esitysoikeus
Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Edellämainituilla jäsenillä on myös puhe- ja esitysoikeus. Yhdistyksen kunnia jäsenillä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus. Lisäksi yhdistyksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden sitä pyytäville henkilöille. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos jäävittömiä äänivaltaisia jäseniä on vähintään neljä (4). Hallituksen kokouksessa vain hallituksen jäsenillä on äänioikeus. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa.

10. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Puheenjohtajan ollessa estyneenä kaikki näiden sääntöjen hänelle antamat oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat varapuheenjohtajalle.Yhdistyksen kokous voi pyynnöstä myöntää hallituksen jäsenelle eron tehtävistään kesken toimikauden. Tällöin hänen tilalleen valitaan uusi henkilö yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokous tai hallitus voi perustaa apuelimiä suorittamaan erityistehtäviä, ei kuitenkaan sellaisia, jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat hallitukselle.

11. Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tapahtumavastaava ja sidosryhmävastaava, kaksi (2) yhdessä.

12. Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit Toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta, ja ne on palautettava hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa myöhemmin.

13. Sääntöjen muuttaminen
Hallitus valmistelee sääntömuutokset ja esittelee ne yhdistyksen kokouksessa, jossa ne hyväksytään. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

14. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan purkautumisesta päättäneen kokouksen mukaisesti.