Jyväskylän yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö

Opiskelijayhteistyö – yritysyhteistyö

Parkun yhteistyö yritysten kanssa on tullut viime vuosina selkeäksi ja pysyväksi osaksi parkulaisten opiskelukokemusta. Järjestämme yritysten kanssa vierailuja, työpajoja, isoja tapahtumia ja otamme yritykset mukaan vuosijuhlintaamme. Opiskelijayhteistyöstä on tullut myös monelle yritykselle viime vuosina vakiintunut toimintamuoto. Päätimme selvittää kokemuksia pöydän molemmilta puolilta. Yrityksen näkökulmaa edustaa Parkun yhteistyökumppani Cocommsin Tuulia Tikkamäki. Parkulta haastattelimme kolmea opiskelijaa eri vuosikursseilta. Mustat, boldatut kysymykset on osoitettu Tuulialle ja punaiset parkulaisille.

Miksi teette opiskelijayhteistyötä?

Cocommsilla on selkeä strateginen tavoite: “Haluamme profiloitua potentiaalisena työnantajana viestinnän opiskelijoiden keskuudessa.” Tavoite on tuottanutkin tulosta, esimerkiksi viime vuonna yksi harjoittelija löytyi ainejärjestöyhteistyön kautta, ja hän jatkaa edelleen Cocommsilla töissä. Tuulia Tikkamäki sanookin, että opiskelijat tuovat töihin tullessaan sekä omaa osaamistaan, että hyvää meininkiä ja ovat siten tärkeässä osassa koko työyhteisöä.

Miksi haluatte osallistua yritysyhteistyötapahtumiin?

Kaikki Parkulaiset kertovat, että yritysyhteistyön myötä saa selkeämmin kuvan siitä, minkälaisia töitä voi tehdä kun valmistuu ja mihin omaa osaamista voi myöhemmin soveltaa.  Opintojen alkupuolella voi olla kyse enemmän juurikin oman osaamisen hahmottamisesta ja koko kentän käsittämisestä, kun taas myöhemmässä vaiheessa opintoja aletaan skannata itseä kiinnostavia työpaikkoja, työyhteisöjä ja erilaisia projekteja. Myös ensimmäisten kontaktien ja verkostojen saaminen työelämään mainitaan syyksi osallistua. Parkulaiset kertovat myös, että oman osaamisen kehittyminen on yksi selkeä syy osallistua toiminnalliseen yritysyhteistyöhön. Tästä esimerkkinä on erilaiset työpajat, joissa opiskelija sekä oppii uutta, että pääsee hyödyntämään osaamistaan. “Nimenomaan Parkun kautta on hyvä olla yritysyhteistyötä, koska sen myötä voi antaa kaikille tasapuolisen mahdollisuuden saada kokemusta ja nähdä yrityksiä.” kertoo yksi parkulainen. Lisäksi opiskelijoiden mielestä on aina mukava osallistua tapahtumiin, joissa on samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä.

Miten opiskelijayhteistyö on kehittynyt, entä mihin ollaan menossa tulevaisuudessa?

Cocomssissa opiskelijayhteistyö on kehittynyt organisoidummaksi viimeisen viiden vuoden aikana, kun esimerkiksi harjoittelijaohjelmaa aloitettiin tekemään säännöllisesti. Yrityssafarit eli lyhyet työkokeilut ja harkittu sponsorointi on tullut kuvioihin vasta ihan viime vuosina. “Haluamme ehdottomasti jatkaa opiskelijayhteistyön tekemistä myös tulevaisuudessa”, sanoo Tuulia Tikkamäki. Kokemukset Cocomssilla ovat olleet erittäin positiivisia ja erityisesti opiskelijoiden tuoreet näkemykset ilahduttavat. Opiskelijayhteistyö on aina uniikkia eri järjestöjen kanssa ja lopullinen kokonaisuuskin muovautuu aina yhteispelinä opiskelijoiden ja yrityksen välillä. Cocomms haluaa panostaa opiskelijayhteistyössä tulevaisuudessa juuri siihen, että opiskelijoiden toiveita kuullaan. Tärkeintä on, että opiskelijat pääsevät tutustumaan toimiston arkeen aidosti ja niistä aiheista, jotka heitä kiinnostaa.

Miten yritysyhteistyö on kehittynyt, entä mihin ollaan menossa tulevaisuudessa?

Parkun kohdalla yritysyhteistyö on kehittynyt viime vuosien aikana aktiivisemmaksi ja suunnitelmallisemmaksi, kuin aiemmin. Parkulaiset arvioivat, että tulevaisuudessa tullaan tekemään yhä konkreettisemmin vastavuoroista yhteistyötä, ja opiskelijat haluavat nimenomaan tehdä asioita pelkän kuuntelemisen lisäksi. Vaikuttaisi myös siltä, että ainejärjestön yhtenä keskeisenä tehtävänä nähdään edunvalvonnan ja muun opiskelijaelämän luomisen lisäksi sidosryhmätoiminta.

Minkälaisia yhteistyömuotoja teillä on, entä millaista haluaisitte vielä kokeilla?

Cocomms on pitänyt yrityssafareita, yhteisiä työpajoja, sponsoroinut ja ylläpitänyt harjoittelijaohjelmia. Tulevaisuudessa erilaisten yhteistyömuotojen osalta korvat ovat avoinna, mutta esimerkiksi opiskelijayhteistyö opinnäytetyön muodossa olisi kiinnostavaa kokeilla.

Minkälaisia yhteistyömuotoja haluaisitte Parkulla olevan?

Parkulaisilta tulee selvästi ilmi, että opiskelijat haluavat ennen kaikkea tehdä asioita. Halutaan lisää työpajoja, osallistavia koulutuksia, työkokeiluja ja matalan kynnyksen työkokemusta. Yhdeksi uudenlaiseksi työkokemuksen saamisen tavaksi nousee idea “vähän pidemmistä projekteista”, joita voisi tehdä esimerkiksi kesällä yrityksille. Moni haluaisi kokemusta enemmän kuin mitä muutaman tunnin työpajassa saa, esimerkiksi yhden kuukauden ajalta. “Projektit voisivat olla kesätöitä tai harjoittelua aiempi kosketus työelämään viestinnän osaajana” ideoi parkulainen.

 

Tarpeeseen hieman pidemmästä työkokemuksesta Parku pyrkiikin vastaamaan. Järjestämme ensimmäistä kertaa Parkun Yritysseikkailun™  Cocommsin kanssa keväällä 2019. Yritysseikkailu on lyhyt tutkimusmatka viestinnän alan työhön, jossa osallistujat pääsevät hyödyntämään ja harjaannuttamaan yliopistossa saamaansa osaamista. Tietoa Yritysseikkailusta Cocommsiin ja haku tulee keväällä 2019.
Stay tuned!

 

Kirjoittaja: Markus Puoskari